Szkolenie jest dedykowane w szczególności dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, ale także dla: nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pilotów i opiekunów na wycieczkach i koloniach, przewodników turystycznych oraz osób, zainteresowanych tematyką udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Osoba, która odbyła szkolenie oraz pozytywnie rozwiązała test otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, który jest dowodem pozytywnego ukończenia szkolenia. Zaświadczenie (Certyfikat) może być wydane także w języku angielskim.


Koszt szkolenia: 150,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy na szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2

Celem prewencyjnego szkolenia z wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2 jest ugruntowanie wiedzy, dotyczącej zasad postępowania w okresie pandemii, zarówno w życiu codziennym, jak też na terenie zakładów pracy. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, w tym procedurami, których stosowanie minimalizuje ryzyko zakażenia, a także z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na możliwość zarażenia.

Koszt szkolenia: 50,00 PLN

Przejdź do szkolenia

We invite you to preventive training in the field of knowledge about the SARS-CoV-2 coronavirus

The purpose of preventive training in the knowledge of the SARS-CoV-2 coronavirus is to consolidate knowledge about the rules of conduct during a pandemic, both in everyday life and at workplaces. The training allows you to become familiar with the basic safety rules, including procedures, the use of which minimizes the risk of infection, as well as the rules of conduct in the event of symptoms indicating the possibility of infection.

Training cost: PLN 50.00

Go to training

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy .

W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Koszt szkolenia: 80,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wiedzy o komunikacji interpersonalnej jako elemencie zapobiegania wypadkom przy pracy.

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy, dotyczącej zasad precyzyjnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które są niezbędne w budowaniu porozumienia, rozwiązywaniu problemów i zapobieganiu zagrożeniom w pracy.

Koszt szkolenia: 30,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wiedzy o stresie zawodowym.

W szkoleniu został opisany wpływ stresu na występowanie wypadków przy pracy, rodzaje i fazy stresu oraz czynniki, które go wywołują. Kurs zawiera również strategie i techniki radzenia sobie ze stresem.

Koszt szkolenia: 30,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wiedzy o wypaleniu zawodowym.

Celem szkolenia jest przybliżenie problemu wypalenia zawodowego jako stanu psychofizycznego wyczerpania organizmu, spowodowanego walką z długotrwałym stresem. W kursie zostały przedstawione strategie walki ze stresem, jego przyczyny i objawy, a także porady jak pracować, by się nie wypalić.

Koszt szkolenia: 30,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Celem szkolenia jest ogólne przedstawienie rodzajów czynników szkodliwych, na jakie są narażeni pracownicy, przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych, zdobycie wiedzy na temat zawartości karty charakterystyki, scenariuszy narażenia oraz zawartości etykiet substancji chemicznych, scharakteryzowanie sposobów wchłaniania substancji niebezpiecznych oraz następstw ich działania na organizm ludzki, zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH, zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP, zaznajomienie z wymaganiami prawnymi UE dotyczącymi stosowania substancji.

Koszt szkolenia: 30,00 PLN

Przejdź do szkolenia