Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie instruktażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szkolenie kierowane jest dla pracowników rozpoczynających pracę na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie instruktażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szkolenie kierowane jest dla pracowników rozpoczynających pracę na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie instruktażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szkolenie kierowane jest dla pracowników rozpoczynających pracę na stanowiskach robotniczych.

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Przejdź do szkolenia

We invite you to undergo compulsory initial training in the field of occupational health and safety, organized in the form of instructions, in accordance with the Regulation of the Minister of Economy and Labor of July 27, 2004 on mandatory health and safety training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860, as amended). The training is aimed at employees who start working in administrative and office positions.

Koszt szkolenia: 150,00 PLN

Go to the training session

Ми запрошуємо вас пройти обов'язкове навчання в галузі охорони праці, організоване у формі інструкцій, відповідно до Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про обов'язкове навчання з охорони праці (Journal of Laws of 2004, No 180, п. 1860, зі змінами). Навчання спрямоване на працівників, які починають працювати на посадах.

Вартість навчання: 100,00 PLN

Перейдіть на навчання

Ми запрошуємо вас пройти обов'язкове навчання в галузі охорони праці, організоване у формі інструкцій, відповідно до Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про обов'язкове навчання з охорони праці (Journal of Laws of 2004, No 180, п. 1860, зі змінами). Навчання спрямоване на працівників, які починають працювати на посадах.

Вартість навчання: 100,00 PLN

Перейдіть на навчання

Ми запрошуємо вас пройти обов'язкове навчання в галузі охорони праці, організоване у формі інструкцій, відповідно до Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про обов'язкове навчання з охорони праці (Journal of Laws of 2004, No 180, п. 1860, зі змінами). Навчання спрямоване на працівників, які починають працювати на посадах.

Вартість навчання: 100,00 PLN

Перейдіть на навчання

Мы приглашаем вас пройти обязательное обучение в области охраны труда, организованное в форме инструкций, в соответствии с Положением Министра экономики и труда от 27 июля 2004 года о обязательное обучение по охране труда (Journal of Laws of 2004, No 180, п. 1860, с изменениями). Обучение направлено на работников, которые начинают работать на должностях.

Стоимость обучения: 100,00 PLN

Перейти к обучению