Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, a także innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych, np. kierowników robót, kierowników budowy).

Koszt szkolenia: 150,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Koszt szkolenia: 120,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Koszt szkolenia: 120,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się sprawami technicznymi w zakładzie (tworzą technikę lub ją organizują), a w szczególności dla:

  • projektantów,

  • konstruktorów,

  • technologów,

  • organizatorów produkcji.

Koszt szkolenia: 150,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na terenie placówki, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki uczniów, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników,  kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,  postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Koszt szkolenia: 700,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanego w formie instruktażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, a także innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych w zakładach przetwórstwa mięsnego (np. ubojnie, masarnie).

Koszt szkolenia: 120,00 PLN

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie instruktażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szkolenie kierowane jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Skontaktuj się z nami 

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanego w formie instruktażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie kierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakładach przetwórstwa mięsnego (np. ubojnie, masarnie).

Koszt szkolenia: 100,00 PLN

Skontaktuj się z nami 

We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).

Koszt szkolenia: 150,00 PLN

Go to the training session

We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).

Koszt szkolenia: 120,00 PLN

Go to the training session

We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).

Koszt szkolenia: 120,00 PLN

Go to the training session

Запрошуємо Вас пройти обов'язкове навчання в галузі охорони праці, організоване у формі інструкції, відповідно до Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про обов'язкове навчання з питань охорони праці ( Журнал законів 2004 р., No 180, пункт 1860, зі змінами). Навчання спрямоване на працівників, зайнятих на посадах.

Вартість навчання: 120,00 PLN

Пойти на курс

Запрошуємо Вас пройти обов'язкове навчання в галузі охорони праці, організоване у формі інструкції, відповідно до Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про обов'язкове навчання з питань охорони праці ( Журнал законів 2004 р., No 180, пункт 1860, зі змінами). Навчання спрямоване на працівників, зайнятих на посадах.

Вартість навчання: 100,00 PLN

Пойти на курс

Запрошуємо Вас пройти обов'язкове навчання в галузі охорони праці, організоване у формі інструкції, відповідно до Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про обов'язкове навчання з питань охорони праці ( Журнал законів 2004 р., No 180, пункт 1860, зі змінами). Навчання спрямоване на працівників, зайнятих на посадах.

Вартість навчання: 100,00 PLN

зв'яжіться з нами

Приглашаем вас пройти обязательное обучение в области охраны труда и техники безопасности, организованное в форме управляемого самообразования, в соответствии с постановлением министра экономики и труда от 27 июля 2004 г. об обязательном обучении по охране труда и технике безопасности ( Законодательный вестник 2004 г., № 180, поз. 1860, с изменениями и дополнениями).

Обучение адресовано работодателям, включая руководителей государственных предприятий, компаний, частных заводов, офисов, кооперативов, а также других людей, управляющих сотрудниками (мастеров, мастеров, руководителей отделов и других организационных единиц, например руководителей заводов, руководителей участков).

Стоимость обучения: 120,00 PLN

Пойти на курс

Приглашаем вас пройти обязательное обучение в области охраны труда и техники безопасности, организованное в форме управляемого самообразования, в соответствии с постановлением министра экономики и труда от 27 июля 2004 г. об обязательном обучении по охране труда и технике безопасности ( Законодательный вестник 2004 г., № 180, поз. 1860, с изменениями и дополнениями).

Стоимость обучения: 100,00 PLN

Пойти на курс

Приглашаем Вас пройти обязательное обучение в области охраны труда, организованное в форме инструктажа, согласно Положению Министра экономики и труда от 27 июля 2004 года о обязательное обучение по вопросам охраны труда (Журнал законов 2004, No 180, пункт 1860, с изменениями). Обучение направлено на работников, занятых на должностях.

Стоимость обучения: 100,00 PLN

связаться с нами