Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.

Sklep internetowy www.sklep.behape.szczecin.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej informacje upewnią Państwa, że powierzane nam dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym, uzasadnionym prawem zakresie.

1. Administrator
Administratorem danych jest BeHaPe s.c. D. Koler, A. Teliczan, 72-006 Mierzyn, ul. Kokosowa 53,
NIP: 8522557734.
Można się z nami skontaktować pod adresem email: kontakt@behape.szczecin.pl

2. Cele i podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie:
a) niezbędnym do realizacji umów (sprzedaży i dostawy naszych produktów),
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych itp.),
c) marketingu produktów i usług Administratora – przekazywanie klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów (prawnie uzasadniony interes administratora danych), z poszanowaniem innych regulujących te czynności przepisów prawa.

3. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danych
Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celu zakresie i czasie przechowywania.
Dane przetwarzane dla celów określonych w pkt 2 lit. a), b) przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, a w lit. c) – do czasu wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy danych osobowych
Podstawowe procesy przetwarzania danych wykonujemy we własnym zakresie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem, możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Mowa o podwykonawcach naszych usług informatycznych oraz agencjach marketingowych, które zajmują się dla nas wysyłką e-maili. Musimy również Państwa dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Państwa dane nie będą przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp. Jeżeli dla realizacji celu przetwarzania niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi przetwarzającemu (np. kurierowi w celu dostarczenia przesyłki), starannie dobieramy partnera gwarantującego wysokie standardy bezpieczeństwa, zabezpieczone umową. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Integralność i poufność danych
Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

6. Profilowanie danych
W trosce o jak najlepsze dostosowanie składanych ofert do Państwa potrzeb dokonujemy profilowania danych według kryterium produktowego zakupów.

7. Uprawnienia
W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres rodo@behape.szczecin.pl
Można również złożyć skargę do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.