Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży sklepu internetowego BeHaPe Szkolenia i doradztwo

Informacja konsumencka

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sprzedaży sklepu internetowego BeHaPe Szkolenia i doradztwo oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez BeHaPe s.c ., zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:
 • Oznaczenie Usługodawcy,
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  • zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • Tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Sklep internetowy (e-sklep) działający pod adresem sklep.behape.szczecin.pl, (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 3. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Właścicielem Sklepu jest: BeHaPe s.c. Koler, A. Teliczan, z siedzibą w Mierzynie, ul. Kokosowa 53, NIP PL8522557734, poczta e-mail: kontakt@behape.szczecin.pl, nr telefonu +48. 501794000, +48. 609 669 086 nr faksu + 48 91 88 08 340.
 5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.
 7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

Regulamin– niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
Sprzedawca– właściciel Sklepu,
Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: sklep.behape.szczecin.pl
Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
Usługa1 – usługa/i oferowana/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie przez Usługodawcę usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych; usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);

Wymagania techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą standard kodowania UTF-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście).
 2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 3. Do korzystania z zakupionego szkolenia e-learning Klient musi posiadać:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies,
 • głośniki lub słuchawki,
 • zainstalowany program Flash Player.


Ceny i oferty promocyjne (rabaty)

 1. Wszystkie ceny Towarów/Usług podane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i wskazują stawkę i wysokość podatku VAT.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze/Usłudze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny w sklepie internetowym mogą zawierać rabat.
 4. Rabaty podane są na karcie produktu, którego dotyczą, lub w koszyku przy składaniu zamówienia.
 5. Rabaty nie sumują się z ofertami specjalnymi, chyba że zasady danej promocji mówią inaczej.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż Towary/Usługi umieszczone w kategorii „Promocja” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

 

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Klient:
 • loguje się na swoje konto lub – w przypadku nowych Klientów – zakłada konto. W celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail, określić login i hasło, a następnie potwierdzić założenie konta.
 • bez zalogowania – wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • kontaktuje się ze Sklepem poprzez e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 1. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 922).
 2. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając przycisk „Kupuję i Płacę”.
 3. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
  – dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
  – łączna cena brutto,
  – sposób i termin zapłaty,
  – sposób i termin wysłania zamówienia.
 4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
 5. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 6. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 7. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.
 8. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

Sposób płatności i koszty dostawy

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:PRZEDPŁATA(w pełnej wysokości) – przelew zwykły, internetowy, karta płatnicza
  Przesyłka kurierska (koszt 21 zł, ponosi Klient)
  Przesyłka Pocztą Polską – zamówienie o wartości netto od 150 zł (koszt ponosi Sprzedawca)
  Przesyłka Pocztą Polską – zamówienie o wartości netto poniżej 150 zł (koszt 16 zł, ponosi Klient).ZA POBRANIEM
  Przesyłka kurierska – płatne przy odbiorze kurierowi (koszt 21 zł, ponosi Klient)
  Przesyłka Pocztą Polską – płatne przy odbiorze (koszt 16 zł, ponosi Klient).PRZELEW PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI (opcja dostępna wyłącznie dla firm i instytucji)
  Przesyłka kurierska  – płatne na podstawie faktury otrzymanej z przesyłką (koszt 25 zł, ponosi Klient)
 2. Zamówienia nieopłacone (z wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sposób płatności za e-booki i szkolenia e-learning

 1. Płatność za e-booka i szkolenia e-learning następuje wyłącznie w formie przedpłaty.
 2. Jeśli przedmiotem zamówienia są inne towary z dostępnymi innymi formami płatności – Klient winien złożyć odrębne zamówienie.


Termin płatności

 1. W razie wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Celem jak najszybszej weryfikacji przelewu należy w tytule przelewu podać: nr zamówienia lub symbol produktu oraz NIP Klienta/imię i nazwisko w przypadku konsumentów.
 5. W razie niepodania w tytule danych, o których mowa w punkcie 4, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia danych Klienta, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane niezwłocznie, licząc od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.
 3. Okres oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru dostawcy.
  W przypadku przesyłki kurierskiej:
  • zamówienia złożone od pon. do pt. do godz. 12.00 dostarczane są następnego dnia roboczego,
  • zamówienia złożone po godz. 12.00 dostarczane są w ok. 36 godzin,
  • realizacja zamówień złożonych w sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.
  W przypadku przesyłki Pocztą Polską:
  • zamówienia wysyłane są w ciągu 24 godzin, a dostarczane w terminie od 5 do 14 dni roboczych.
  Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami oraz dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.


Realizacja zamówienia e-booka

 1. Zakupione i opłacone e-booki będą dostępne dla Klienta przez link wysłany w e-mailu.
 2. W celu pobrania e-booka należy kliknąć na link przesłany w e-mailu. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
 3. E-booki są zabezpieczone oznaczeniem umożliwiającym Sprzedawcy identyfikację powiązania pliku i jego właściciela.
 4. Wszystkie e-booki oferowane przez Sklep internetowy są objęte ochroną określoną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać e-booków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach.
 7. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z e-booków w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 8. W przypadku wykorzystywania przez Klienta e-booków niezgodnie z prawem Sprzedawca może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.
 9. Dokonując zakupu e-booka, Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi poprzez dostarczenie treści cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, a tym samym traci prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.

Realizacja zamówienia szkolenia e-learning

 1. Zakupione i opłacone szkolenia e-learning są dostępne natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez system elektroniczny Sprzedawcy.
 2. W celu zalogowania do platformy szkoleniowej należy wejść na stronę szkolenia.behape.szczecin.pl i w odpowiednie pola wpisać nazwę użytkownika oraz hasło otrzymane po zaksięgowaniu wpłaty w e-mail o temacie Sklep BeHaPe Twoje konto na platformie szkoleniowej.
 3. Wszystkie materiały zawarte na platformie szkoleniowej oferowane przez Sklep internetowy są objęte ochroną określoną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient ma prawo korzystać z platformy szkoleniowej wyłącznie na własny użytek przez 30 dni i nie może udostępniać danych logowania do platformy innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Klient w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu materiałów szkoleniowych z platformy lub ich opracowań w całości lub we fragmentach.
 6. W przypadku wykorzystywania przez Klienta platformy szkoleniowej niezgodnie z prawem BeHaPe s.c. Szkolenia i doradztwo może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.
 7. Dokonując zakupu szkolenia e-learning, Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi poprzez dostarczenie treści cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, a tym samym traci prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.

Korekta zamówienia

Anulowanie i wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe do momentu wysłania zamówionych Towarów/Usług przez Sklep – poprzez kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie: +48. 501 794 000

Rozdział III
Odpowiedzialność za towar i reklamacje

Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia2).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 2. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • żądać obniżenia ceny3,
 • odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie4.
 1. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
 3. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku zakupu e-booka.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu (58) 554 29 17.


Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683). Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
 • listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu;
 • w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 1. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
 4. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 5. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
 6. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 7. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
 8. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
 9. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rozdział IV
Postanowienia wspólne

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Przy przetwarzaniu danych Serwis korzysta z bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS, certyfikatów SSL (Secure Socket Layer).
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • data i miejsce urodzenia (tylko w przypadku zakupu szkolenia e-learning – dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami),
 • informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
 • w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 1. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.
 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030);
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
 • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:
 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

Polityka cookies

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
  – informacje na temat sesji,
  – ostatnio oglądane produkty.
 4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.

Sklep internetowy www.sklep.behape.szczecin.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej informacje upewnią Państwa, że powierzane nam dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym, uzasadnionym prawem zakresie.

1. Administrator
Administratorem danych jest BeHaPe s.c. D. Koler, A. Teliczan, 72-006 Mierzyn, ul. Kokosowa 53,
NIP: 8522557734.
Można się z nami skontaktować pod adresem email: kontakt@behape.szczecin.pl

2. Cele i podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie:
a) niezbędnym do realizacji umów (sprzedaży i dostawy naszych produktów),
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych itp.),
c) marketingu produktów i usług Administratora – przekazywanie klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów (prawnie uzasadniony interes administratora danych), z poszanowaniem innych regulujących te czynności przepisów prawa.

3. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danych
Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celu zakresie i czasie przechowywania.
Dane przetwarzane dla celów określonych w pkt 2 lit. a), b) przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, a w lit. c) – do czasu wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy danych osobowych
Podstawowe procesy przetwarzania danych wykonujemy we własnym zakresie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem, możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Mowa o podwykonawcach naszych usług informatycznych oraz agencjach marketingowych, które zajmują się dla nas wysyłką e-maili. Musimy również Państwa dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Państwa dane nie będą przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp. Jeżeli dla realizacji celu przetwarzania niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi przetwarzającemu (np. kurierowi w celu dostarczenia przesyłki), starannie dobieramy partnera gwarantującego wysokie standardy bezpieczeństwa, zabezpieczone umową. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Integralność i poufność danych
Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

6. Profilowanie danych
W trosce o jak najlepsze dostosowanie składanych ofert do Państwa potrzeb dokonujemy profilowania danych według kryterium produktowego zakupów.

7. Uprawnienia
W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres rodo@behape.szczecin.pl
Można również złożyć skargę do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
Usługi dotyczą szkoleń e-learning i e-booków.
Por. art. 5561 k.c. – 5563 k.c.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
Por. art. 5612 k.c.

§ 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

 

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1
Formularz reklamacyjny

Załącznik nr 2
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – dla Konsumentów

Załącznik nr 3
Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

 

INFORMACJA KONSUMENCKA

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. poz. 827 ze zm.), podaję do wiadomości Kupującego-Konsumenta następujące informacje:

Dane sprzedającego

BeHaPe s.c. D. Koler, A. Teliczan z siedzibą w Mierzynie (72-006), ul. Kokosowa 53, NIP PL8522557734, adres e-mail: kontakt@behape.szczecin.pl, nr telefonu +48. 501794000, +48. 609 669 086 nr faksu + 48 91 88 08 340

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.

Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są: Towary/Usługi opisane w Sklepie internetowym.

Cena

Cena Towaru/Usługi widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest podana w złotych polskich i wskazuje stawkę i wysokość podatku VAT. Obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.

Zasady płatności oraz koszty i termin dostawy

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

PRZEDPŁATA (w pełnej wysokości) – przelew zwykły, internetowy, karta płatnicza

Przesyłka kurierska (koszt 21 zł, ponosi Klient)

Przesyłka Pocztą Polską – zamówienie o wartości netto od 150 zł
(koszt ponosi Sprzedawca)

Przesyłka Pocztą Polską – zamówienie o wartości netto poniżej 150 zł
(koszt 16 zł, ponosi Klient).

ZA POBRANIEM

Przesyłka kurierska – płatne przy odbiorze listonoszowi lub kurierowi
(koszt 21 zł, ponosi Klient)

Przesyłka Pocztą Polską – płatne przy odbiorze
(koszt 16 zł, ponosi Klient).

 

Termin dostawy uzależniony jest od wyboru dostawcy.

PRZESYŁKI KURIERSKIE:

 • zamówienia złożone od pon. do pt. do godz. 12.00 dostarczane są następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem),
 • zamówienia złożone po godz. 12.00 dostarczane są w ok. 36 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem),
 • realizacja zamówień złożonych w sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.

PRZESYŁKI POCZTĄ POLSKĄ:

 • zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem), a dostarczane w terminie od 5 do 14 dni roboczych.

Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem), z zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;
 • umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

 • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,
 • jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

Sposób reklamacji

Podstawa reklamacji

Sprzedawca nie udziela na swoje Towary/Usługi gwarancji, Kupujący może skorzystać z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (rękojmia).

Prawa i obowiązki kupującego

Jeżeli w ocenie Kupującego towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

 • odesłać (zwrócić) towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,
 • wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,
 • wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,
 • podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go – w terminach wskazanych w lit. C – na adres Kupującego oraz na koszt Sprzedawcy. W takim wypadku Kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w lit. C, poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku Kupujący będzie uprawniony do żądania:

 • obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,
 • zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym Kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Kupującego.

Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku nie uznania reklamacji przez Sprzedającego Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), na które Sprzedający wyraża zgodę. Podmiotem właściwym do prowadzenia takich postępowań jest Inspekcja Handlowa w Szczecinie – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie ul. ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin (adres internetowy Inspekcji: www.wiih.pomorzezachodnie.pl
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Kupujący może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej BeHaPe s.c. D. Koler, A. Teliczan  do kontaktu z Klientami: kontakt@behape.szczecin.pl