BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest – szkolenie dla dekarzy

120.00 

Bezpieczne płatności
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
  • Apple Pay

Opis

Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla osób, któ­re w związ­ku z wy­ko­ny­wa­ny­mi pra­ca­mi są lub mo­gą być na­ra­że­ni na dzia­ła­nie py­łu azbe­stu oraz pra­co­daw­cy i oso­by kie­ru­ją­ce pra­cow­ni­ka­mi. Oso­by te po­win­ny po­sia­dać nie­zbęd­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści do­ty­czą­ce:

  1. po­ten­cjal­ne­go za­gro­że­nia zdro­wia wy­ni­ka­ją­ce­go z na­ra­że­nia na dzia­ła­nie py­łu azbest,
  2. do­pusz­czal­nych i fak­tycz­nych stę­żeń py­łu azbe­stu w śro­do­wi­sku pra­cy,
  3. prze­pi­sów i za­sad bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy w za­kre­sie nie­zbęd­nym do or­ga­ni­zo­wa­nia i wy­ko­ny­wa­nia pra­cy,
  4. or­ga­ni­zo­wa­nia i wy­ko­ny­wa­nia pra­cy w spo­sób bez­piecz­ny dla sie­bie i in­nych osób, w tym: środ­ków ostroż­no­ści zwią­za­nych ze sto­so­wa­niem odzie­ży i obu­wia ro­bo­cze­go oraz środ­ków ochro­ny in­dy­wi­du­al­nej, spe­cjal­nych środ­ków ostroż­no­ści mi­ni­ma­li­zu­ją­cych na­ra­że­nie na dzia­ła­nie py­łu azbe­stu, za­cho­wa­nia przy wy­ko­ny­wa­niu pra­cy wy­ma­gań hi­gie­nicz­nych, w tym po­wstrzy­my­wa­nia się od pa­le­nia ty­to­niu w miej­scu pra­cy,
  5. po­stę­po­wa­nia w sy­tu­acjach awa­ryj­nych, a tak­że udzie­la­nia pierw­szej po­mo­cy oso­bom, któ­re ule­gły wy­pad­kom.